Witamy serdecznie!

W celu uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej prosimy o kontakt mailowy: biuro@bhpsopot.pl | +48 696 580 581

Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze -  kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną. Przeglądarka Safari może działać niepoprawnie.ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  (Dz. U. z 2014.1182 j.t. i 1662)

Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SAVIMI.PL Michał Sadecki, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk do celów związanych z postępowaniem egzaminacyjnym, oraz prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia lub kursu.

                                                                                                                                                       KLAUZULA INFORMACYJNA 

§1 Postanowienia ogólne
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Michał Sadecki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SAVIMI.PL Michał Sadecki pod adresem 80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1, NIP: 6312462363, REGON: 365361130; adres e-mail: biuro@bhpsopot.pl
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, Kodeksu pracy i jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
5. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
- adres e-mail: biuro@bhpsopot.pl
- pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.


§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem jest przeprowadzania szkoleń oraz kursów w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy w sposób stacjonarny jak i on-line;
b) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ innych niż wskazane w ust. 1 lit. a,
c) wydawanie zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń i kursów oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na stronie www lub poprzez pocztę e-mail. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a i b; 
b) realizacja umowy, prawnie uzasadniony interes administratora danych, a także obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, w tym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c; 
c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.


§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


§4 Okres przechowywania danych osobowych
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 3 lat od dnia ostatniego szkolenia lub kursu z zakresu ppoż. lub pierwszej pomocy oraz 6 lat dla szkoleń okresowych BHP, w którym brała udział osoba, prowadzącą działalność gospodarczą oraz której dane dotyczą, chyba, że dłuższy okres czasu wymagany jest przez przepisy prawa);
c) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podwykonawcy dla zadań wykonywanych przez administratora danych, w tym biura rachunkowe, dostawcy usług hostingowych dla platform e-learningowych i poczty e-mail, dostawcy usług informatycznych w zakresie modernizacji platformy e-learningowej administratora danych oraz podmioty partnerskie świadczące w imieniu i na rzecz administratora danych usługi z zakresu BHP,PPOŻ. i pierwszej pomocy.

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po wskazanym okresie obowiązkowego przetwarzania dokumentów („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.